سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات سپاه 
پژوهشگر 
1368/01/01 
1369/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حج 
عضو هیات تحریریه مجله میقات حج  
1378/01/01 
ادامه دارد 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامى 
پژوهشگر 
1378/01/01 
ادامه دارد 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
روزنامه جمهوری اسلامى 
نویسنده 
1369/01/01 
1381/01/01 
علمی ، تحقیقی 
همکاری 
دبیرخانه خبرگان رهبری  
سردبیر مجله حکومت اسلامی  
1382/01/01 
1386/12/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیئت علمی 
1387/07/01 
ادامه دارد 
پژوهش 
تدریس 
مركز تداوم آموزش سپاه 
مدرس 
 
 
اصول وعقايد 
تدریس 
مدرسه آيت الله گلپايگاني 
مدرس 
1368/07/01 
ادامه دارد 
معالم، شرح تجريد، رسائل 
همکاری 
دبیرخانه خبرگان رهبری  
سردبیر مجله حکومت اسلامی  
1382/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات سپاه  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حج 
عضو هیات تحریریه مجله میقات حج  
1378/01/02 
 
نویسندگی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی