تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1365 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران 
 
خارج